Läs gärna informationen nedan  men just nu: Vuxen-ABIS har börjat! Vi hoppas alla som en gång deltagit i ABIS ställer upp! 
TACK FÖR ATT DU SOM EN GÅNG DELTAGIT I ABIS NU ÅTERIGEN DELTAR! DU GÖR EN OVÄRDERLIG INSATS FÖR FORSKNINGEN OCH FÖR BARN OCH VUXNAS HÄLSA!

Forskningsprojekt

Nedan beskrivs exempel på forskningsprojekt som ägde rum fram till ca 2010. Efterhand har antalet projekt ökat ( se medarbetare under rubriken forskningsteam). Antalet projekt är nu så stort att det tar för stor tid att här  beskriva varje projekt i detalj. Enklast får man en bild genom att via Entrez PubMed söka på författare ( Ludvigsson J och lägga till ABIS som sökord). 

Hur ser barnens sömn ut och hur hänger den ihop med föräldrarnas psykologiska stress? 

Peder Palmstierna
Sömnens betydelse för hälsan bekräftas av ständigt nya studier. Dålig sömn kan i sig självt tänkas hänga ihop med immunförsvarsstörningar och i förlängningen kanske även diabetes. Men sömnen är också en viktig stressfaktor för småbarnsföräldrar. I Anneli Sepas studier har det framkommit att föräldrarnas stress kan vara ytterligare en bidragande orsak till diabetes. Därför kan det vara intressant att undersöka hur barnens sömn hänger ihop med föräldrastressen. Läs mer.

Immunologiska avvikelser associerade med risk för typ 1 diabetes
Camilla Gullstrand
Typ 1 diabetes är en allvarlig sjukdom som behöver omfattande behandling och risken för allvarliga komplikationer senare i livet är stor. Sjukdomsfrekvensen ökar i västvärlden och Sverige har den näst högsta incidensen av typ 1 diabetes (Finland har högst). Det är därför mycket viktigt att få mer kunskap om varför denna sjukdom uppkommer, så att vi i framtiden kan undvika att barn (och även en del vuxna) utvecklar typ 1 diabetes. Läs mer.

 

Vilken roll spelar psykologisk stress och fetma i utvecklingen av typ 1 diabetes hos barn?
Felix-Sebastian Koch
Tidigare forskning har visat att barn som insjuknat i diabetes oftare varit med om en svår livshändelse jämfört med barn som inte har diabetes. Dessutom har forskningen inom ABIS visat att de barn som varit med om svåra livshändelser i högre utsträckning hade diabetesrelaterade autoantikroppar i blodet, vilket betyder att deras immunförsvar av någon anledning börjat attackera och förstöra de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln. Läs mer.

Amning skyddar mot uppkomsten av riskmarkörer för typ 1 diabetes hos friska barn
Hanna Holmberg

Vid typ 1 diabetes kan kroppen inte längre tillverka det insulin som behövs för att cellerna ska kunna ta upp näring. Anledningen är att de celler som tillverkar insulin har dödats av kroppens immunförsvar. Immunförsvaret gör alltså fel, och inleder ett inbördeskrig mot något som ska finnas i kroppen. Läs mer.

 

 

Kan psykologisk stress bidra till utveckling av diabetes?
– En delstudie i ABIS (Alla Barn i Sydöstra Sverige)

Anneli Sepa & Johnny Ludvigsson
En rad studier har visat att barn är mycket känsliga för negativ stress i familjen och att de kan reagera psykosomatiskt. Ett par studier har till och med visat att svåra livshändelser tidigt i livet var överrepresenterat hos barn som nyligen insjuknat i diabetes. Vi vet idag att en rad faktorer minskar känsligheten för insulin (t.ex. snabb tillväxt, vissa hormon vid puberteten och psykologisk stress)
Läs mer.