Delprojekt i ABIS där vi tittar på barns vikt i förhållande till olika faktorer

Karina Huus


Ett delprojekt inom ramen för ABIS har varit att titta på barnens viktutveckling i förhållande till en rad olika faktorer för att hitta orsaker eller samband som påverkar barnens viktutveckling. De faktorer vi tittat på i förhållande till barnets egen viktutveckling är föräldrarnas vikt, familjesituation, föräldrarnas ålder, syskon och föräldrarnas utbildningsnivå.


Vi kom fram till att barnets egen vikt har stor betydelse från det att de är små samt att föräldrarnas vikt också har stor betydelse. Om föräldrarna, framförallt pappan hade högskoleutbildning, visade det sig att barnen i mindre utsträckning utvecklade övervikt och fetma. Detta innebär att vi tidigt på BVC måste börja det förebyggande arbetet för att förhindra att barn utvecklar övervikt och fetma, vi måste också våga ta reda på föräldrarnas vikt för att kunna ge de förebyggande insatser som behövs till de barn som mest behöver det.


I ett annat delprojekt inom ABIS tittar vi på amningens betydelse för barnens viktutveckling. Vi har fått fram att kort amning påverkar barnens viktutveckling negativt. Ammar mamman barnet mindre än tre månader ökar risken för att barnet ska utveckla övervikt/fetma. Därför försöker vi också hitta faktorer som påverkar hur länge mammorna ammar sina barn. Har det t ex med föräldrarnas ålder, om föräldrarna röker mm att göra?


Vad barnen äter i förhållande till barnens viktutveckling tittar vi också på i ABIS. Vad äter de barnen som har normal vikt i jämförelse med de barn som är överviktiga eller feta? Finns det specifika livsmedel eller livsmedelsgrupper som utmärker sig i någon av grupperna? Detta har vi börjat titta på men det finns ännu inga svar på frågan.

Frågor:
Om mitt barn är överviktigt och jag har ammat kort tid vet jag då att det kommer förbli överviktigt?


Nej. Vi kan inte genom den forskning vi gjort avgöra hur dessa faktorer kan påverka ett enskilt barn. Vi har studerat dessa faktorer hos gruppen som helhet och man kan då se att det finns ett samband mellan kort amning och övervikt.