Projekt/Team

Nedan följer en lista på medarbetare/forskare som deltar i olika forskningsprojekt baserade på ABIS. Listan varierar men gäller hur gruppen ser ut 2023:
•Prof Ahuva Nissim, London: Neoantigens betydelse för uppkomst av Typ 1 diabetes
•Pro Björn Andersson, Karolinska inst, Stockholm: Virus i avföringen (tarmfloran).
•Tekn dr: Carlos Guerrero-Bosagna,LiU/Uppsala univ: Tungmetaller och uppkomst av sjukdom
•Docent Daniel Espes, Uppsala: Immunförsvar och utveckling av Typ 1 diabetes
•Prof Desmond Schatz, Univ of Florida, Gainesville,USA: Tarmflora och utveckling av T1D
•Dr Emrah Altindis, College of Biology, Boston,USA: Tarmflora och utveckling av celiaki
•Överläk Erik Kindgren,Skövde: Studerar uppkomst av reumatisk sjukdom hos barn
•Prof Eric Triplett, Univ of Florida, Gainesville, USA: Tarmflora och utveckling av autoimmuna sjukdomar, ssk Typ 1 diabetes och celiaki
•PhD Angelica Ahrens, Univ of Florida, USA: Tarmflora och utveckling av autoimmuna sjukdomar , men även autism. Artificiell intelligens för studier av Typ 1 diabetes etiologi
•Prof Francesca d´Addio, Milano: Immunförsvar och utveckling av Typ 1 diabetes ( T1D)
• Docent Colm Nestor, BKV, Linköpings universitet: Dels studier av cancerutveckling ( OncoABIS, dels studier av X-kromosomens aktivitet för uppkomst av autoimmuna sjukdomar
•Prof Hilde Brekke, Oslo univ: Nutritionens betrydelse för utveckling av T1D
•Prof Jorma Ilonen, Turku univ, Finland: Genetik ( ssk HLA) och utveckling at T1D
•Dr Lee Sanders, Stanford univ, USA: Psykosociala faktorer och bla. obesitas, kron, sjukdomar
•Dr Malin Belkety/Ördberg: Infektioner under barndomen och utveckling av T1D
•Doc Jeanette Wahlberg, LiU: Infektioner under barndomen och utveckling av T1D
•Prof Jennifer McGrath, Montreal univ, Canada.Psykosociala faktorer och bla. obesitas, kron, sjukdomar
•Prof Jonas Ludvigsson, KI: Studier av ceöliaci och diabetes.
•DrJordan Russel, univ of Florida, Gainesville,USA: Tarmflora och T1D
•Doc Karel Duchen,LiU: Obesitas och astma 
•Prof Kathleen Gillespie, Bristol univ: Studier av individer som trots autoimmun sjukdom i flera år inte får manifest diabetes
•Prof Mario Galgani, Rome: Immunförsvarets utveckling och T1D
•Prof Michael Christie, Lincoln,UK: Studier av vissa typer av autoantikroppar vid T1D
•Prof Michael Lindberg, Linnéuniv, Kalmar: Virussjukdomar och uppkmst av T1D
•Prof Mike Jones, Sydney univ: Studier av bl.a. fetma, men också gastrintestinala sjukdomar
•Prof Paolo Fiorina, Milano+ Harvard univ: Studier av immunförsvaret och T1D
•Prof Paolo Pozzilli, Rome univ: Neoepitoper och utveckling av T1D
•senior prof Per Gustafsson, LiU: Autism
•Prof Per-Ola Carlsson, Uppsala univ: Immunförsvaret och utveckling av T1D
• Dr Pär Andersson White: Psykosociala mekanismer och utveckling av obesitas, autoimmuna sjukdomar...
•Dr Rocky Strollo, Rome+London: Neoepitoper vid utveckling av T1D
• Doc Rosaura Casas: Lecer labverksamheten vid Klin Exp Forskning, LiU, som rör ABIS
•Dr Sofia Klingberg, Göteborgs univ: Nutrition och Typ 1 diabetes, astma...
•Doc Thomas Abrahamsson, LiU: Involverad i studier av tarmflora
•Prof Tomas Faresjö, LiU: Studier av utveckling av obesitas, cardiovaskulär sjukdom mm
•Ad prof Åshild Faresjö: Ansvarar för ABIS-registret och involverad i flertal projekt.
• Prof Charlotta Enerbäck, Avd f Dermatologi, LiU: Studier av uppkomst av psoriasis
• Doc Karl Mårild, Sahlgrenska Akademion, Göteborgs universitet: Studier av uppkomst av IBD ( Inflammatory Bowe Disease; Inflammatorisk sjukdom)
• Prof Ketil Stördal, Oslo universitet: Studier av uppkomst av IBD ( Inflammatory Bowe Disease; Inflammatorisk sjukdom)
• Doc Wen Zhong,Linköpings universitet: Studier som rör betdyelsen av  prematuritet för uppkomst av sjukdomar
• Prof Matej Oresic, Örebro och Turku universitet, Finland: Studier av  etiologi av Typ 1 diabetes och autoiummuna sjukdomar genom att använda metabolomics
•Prof Tuujlia HJyötyläinen, Örebro universitet,:  Studier av  etiologi av Typ 1 diabetes och autoiummuna sjukdomar genom att analysera skadliga ämnern i blodet
• Prof Jonas Halvarsson, Örebro universitet: Studier av uppkomst av IBD ( inflammatorisk tarmsjukdom) 
•Dr Olle Björkkvist, Örebo univ .sjukhus: Studier av uppkomst av IBD ( inflammatorisk tarmsjukdom)
• Prof Hasse Karlsson, Turku university: Studier av utveckling av autism och depression i samarbetre mellan ABIS och FinnBrain ( del av INITIALISE projedktet)  

Miljöfaktorers betydelse för uppkomst av diabetes hos barn.

Under årens lopp förändras det forskarteam som deltar i olika studier. Lokalt i Linköping deltar ett antal personer:
- Docent Rosaura Casas
, Avd f Pediatrik, LiU studerar barn med ökad risk att utveckla Typ 1 diabetes, identifierade med hjälp av autoantikroppar.
- Adj professor Åshild Olsen Faresjö, ansvarar för registerhållning, och deltar i ett antal olika projekt som rör både uppkomst av Typ 1 diabetes men också andra immunmedierade sjukdomar
- Professor Tomas Faresjö är involverad i flera projekt som rör uppkomst av ex obesitas.
- Civilingenjör Ingela Johansson har en mycket aktiv roll genom att tillsammans med BMA Gosial Smolinska hålla i biobank, och olika register. De arbetar med att ex leverera prover till olika forskargrupper i och utanför Sverige.
- Fil dr Andrea Lebena, postdoc från Spanien,kunnig i biostatistik och arbetar medf bl.a. autism, ADHD, men också celiaci etc
- Docent Colm Nestor, leder studier som rör genetik vid uppkomst av cancer, och också genetiska studier av autoimmuna sjukdomar
- Prof Charlotta Enerbäck: Studier av uppkomst av psoriasis

i Övrigt så deltar olika individer under perioder ex
- doktorand  och ST-läkare i pediatrik Malin Belteky, som  sedan 2018 studerar infektioner tidigt i livet och uppkomst av Typ 1 diabetes. Hon deltar också i forskning som rör tarmflorans betydelse
- doktorand och ST-läkare i pediatrik Pär Andersson-White deltar sedan 2014 i projekt som rör ex utveckling av obesitas, och autoimmuna sjukdomar som Typ 1 diabetes, i relation till sociala faktorer
- doktorand och överläkare i pediatrik Erik Kindgren forskar sedan 2016 på faktorer som ökar risken för utveckling av rheumatisk sjukdom hos barn. Hans projekt rör tidig nutrition, tarmflorans utveckling mm
- doktorand Per Nyman, som deltar i OncoABIS ( studier av uppkomst av cancer)
- doktorand Joana Thimjo, STläkare Dermatologi: Studier av uppkomst av psoriasis


Nedan finns en förteckning som beskrev vilka som ingick i forskargruppen lokalt omkring 2010, vilket är en illustration till hur forskargruppen lokalt har kunnat se ut: 


 

Doktorand Linda Åkerman, avd f Pediatrik, HU. LiU studerar immunologi och kvarvarande insulinsekretion hos individer i ABIS som identifierats ha hög risk att utveckla Typ 1 diabetes.
 

Fil dr,docent Anneli Frostell ( tidigare Sepa) studerar särskilt psykosociala faktorers betydelse för uppkomst av betacellsjukdom och eventuellt diabetes. Härtill är hon involverad i projekt som rör uppkomst av fetma, och även allergi.
 

Fil dr Maria Nygren studerar hur psykologiska aspekter påverkar uppkomst av typ 1 diabetes hos barn.


Professor Maria Faresjö, Hälsohögskolan Jönköping  studerar hur störningar i vårt immunförsvar kan orsaka sjukdomar, tex typ 1 diabetes. Forskningen rör särskilt hur psykologisk stress oc h fysisk påverkar immunförsvaret.


Fil dr, lektor Felix Koch, Fil.fak, LiU, studerar hur psykologiska mekanismer, bl a självbild, påverkar uppkomst av övervikt/fetma, och också dess vidare relation till autoimmunitet vid diabetes och ev typ 1 diabetes hos barn.

Docent, Överläkare Ulf Samuelsson, avd f Pediatrik, HU, Linköping studerar hur geografiska förhållanden och bostadförhållanden kan vara relaterade till uppkomst av autoimmunitet vid diabetes, liksom också i vad mån dricksvattnets kvalité har någon betydelse för uppkomst av diabetes.

Professor Tomas Faresjö, Allmänmedicin, HU, Linköping, studerar som del av ABIS och Twincities hur skillnader i den social miljön mellan olika städer (Norrköping-Linköping) , inklusiver barns stressnivper mätta med kortisol i hår, påverkar barns hälsa. Ingår även i det internationella samarbetet EPOCH om ojämlikhet i barns hälsa under uppväxten.

Med Dr, distriktsläkare, Jerker Kalén, studerar hur skillnader i miljö mellan olika städer (Norrköping-Linköping) , inklusive barns stressnivåer mätta med kortisol i hår, påverkar barns hälsa.

Med Dr, Lektor Karina Huus, Hälsohögskolan i Jönköping studerar hur bakgrundsfaktorer som nutrition, fysisk aktivitet, stress, psykosocial situation etc är relaterade till viktökning, tillväxt, ökat BMI och obesitas och hur dessa faktorer i sin tur sedan är kopplade till utveckling av diabetesrelaterad autoimmunitet och ev nedsatt glukostolerans alternativt diabetes.


Med dr Hilde Brekke, avd för Klinisk Näringslära, tidigare Göteborgs universitet, fr 2016 Oslo universitet, , studerar barns nutrition, konsumtion av vitaminer, sötsaker mm och relationen till övervikt/fetma men också till utveckling av autoantikroppar som talar för ökad risk för Typ 1 diabetes.

Fil dr nutritionist Sofia Klingvall, Göteborgs universitet, studera nutritionens betydelse för uppkomst av bl.a. astma, allergi, diabetes, reumatisk sjukdom

Docent Annika Thorsell, Avd f Psykiatri, HU, Linköping, arbetar med studier som rör epigenetiska förändringar kopplade till stress.

Fil Dr Daniel Nätt, Avd f Psykiatri, HU, Linköping, arbetar med studier som rör epigenetiska förändringar kopplade till stress.


Docent Ulrica Swartling studerar etiska aspekter av storskalig forskning på barn, barns attityder till deltagande i sådan forskning, hur information ska spridas etc. Hon studerar också etiska aspekter på att informera barn som har ökad risk att utveckla diabetes, och deras föräldrar.

Miljöfaktorers betydelse för andra sjukdomar som kan bero på störningar av immunsvaret ( tidigare, iblandf avslutade projekt; tidigare medarbetare; för aktuella medarbetare se listan ovan ( forskarteam)

Med. dr.,barnläkare Barbro Hedin-Skogman, Barnkliniken Falun, studerar i samarbete med ex Prof Pia Forsberg, Infektionskliniken,US, Linköping, studerar förekomstav Borellia (en fästingsburen infektion) och dess relation till immunförsvaret.

Med dr, universitetslektor Åshild Faresjö, Socialmedicin, HU, Linköping, är involverad i flera projekt som rör utveckling av kardiovaskulär sjukdom, obesitas, astma mm , bl.a. som del av internationella nätverket INRICH, med stöd av Kanadensiska Forskningsrådet.


Med. dr, barnläkare Karel Duchen studerar utveckling av allergi och även obesitas.

Deltar i projekt kopplade till CHICOS europeiska nätverk av födelsekohorter


Docent, barnläkare Lennart Nilsson, Allergicentrum, US,Linköping studerar utveckling av allergioch astma.


Professor Per Gustavsson, Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken, US, studerar utveckling av ADHD, och Autism, och dess relation till bl.a. tidig tillförsel av omega-3-fettsyror.


Professor, barnläkare Jonas Ludvigsson, Universitetssjukhuset i Örebro/ Karolinska sjukhuset, Stockholm, studerar miljöfaktorers betydelse för uppkomst av celiaki hos barn.
 

Lektor Anders Raustorp. Linnéuniversitetet, Kalmar forskar kring fysisk aktivitet och förändring av BMI och hur det påverkarskolbarn 7-9 år.