Projekt/Team

Miljöfaktorers betydelse för uppkomst av diabetes hos barn.

Docent Rosaura Casas, Avd f Pediatrik, LiU studerar barn med ökad risk att utveckla Typ 1 diabetes, identifierade med hjälp av autoantikroppar.
 

Doktorand Linda Åkerman, avd f Pediatrik, HU. LiU studerar immunologi och kvarvarande insulinsekretion hos individer i ABIS som identifierats ha hög risk att utveckla Typ 1 diabetes.
 

Fil dr,docent Anneli Frostell ( tidigare Sepa) studerar särskilt psykosociala faktorers betydelse för uppkomst av betacellsjukdom och eventuellt diabetes. Härtill är hon involverad i projekt som rör uppkomst av fetma, och även allergi.
 

Fil dr Maria Nygren studerar hur psykologiska aspekter påverkar uppkomst av typ 1 diabetes hos barn.


Professor Maria Faresjö, Hälsohögskolan Jönköping  studerar hur störningar i vårt immunförsvar kan orsaka sjukdomar, tex typ 1 diabetes. Forskningen rör särskilt hur psykologisk stress oc h fysisk påverkar immunförsvaret.


Fil dr, lektor Felix Koch, Fil.fak, LiU, studerar hur psykologiska mekanismer, bl a självbild, påverkar uppkomst av övervikt/fetma, och också dess vidare relation till autoimmunitet vid diabetes och ev typ 1 diabetes hos barn.

Docent, Överläkare Ulf Samuelsson, avd f Pediatrik, HU, Linköping studerar hur geografiska förhållanden och bostadförhållanden kan vara relaterade till uppkomst av autoimmunitet vid diabetes, liksom också i vad mån dricksvattnets kvalité har någon betydelse för uppkomst av diabetes.

Professor Tomas Faresjö, Allmänmedicin, HU, Linköping, studerar som del av ABIS och Twincities hur skillnader i den social miljön mellan olika städer (Norrköping-Linköping) , inklusiver barns stressnivper mätta med kortisol i hår, påverkar barns hälsa. Ingår även i det internationella samarbetet EPOCH om ojämlikhet i barns hälsa under uppväxten.

Med Dr, distriktsläkare, Jerker Kalén, studerar hur skillnader i miljö mellan olika städer (Norrköping-Linköping) , inklusive barns stressnivåer mätta med kortisol i hår, påverkar barns hälsa.

Med Dr, Lektor Karina Huus, Hälsohögskolan i Jönköping studerar hur bakgrundsfaktorer som nutrition, fysisk aktivitet, stress, psykosocial situation etc är relaterade till viktökning, tillväxt, ökat BMI och obesitas och hur dessa faktorer i sin tur sedan är kopplade till utveckling av diabetesrelaterad autoimmunitet och ev nedsatt glukostolerans alternativt diabetes.


Med dr Hilde Brekke, avd för Klinisk Näringslära, tidigare Göteborgs universitet, fr 2016 Oslo universitet, , studerar barns nutrition, konsumtion av vitaminer, sötsaker mm och relationen till övervikt/fetma men också till utveckling av autoantikroppar som talar för ökad risk för Typ 1 diabetes.

Fil dr nutritionist Sofia Klingvall, Göteborgs universitet, studera nutritionens betydelse för uppkomst av bl.a. astma, allergi, diabetes, reumatisk sjukdom

Docent Annika Thorsell, Avd f Psykiatri, HU, Linköping, arbetar med studier som rör epigenetiska förändringar kopplade till stress.

Fil Dr Daniel Nätt, Avd f Psykiatri, HU, Linköping, arbetar med studier som rör epigenetiska förändringar kopplade till stress.


Docent Ulrica Swartling studerar etiska aspekter av storskalig forskning på barn, barns attityder till deltagande i sådan forskning, hur information ska spridas etc. Hon studerar också etiska aspekter på att informera barn som har ökad risk att utveckla diabetes, och deras föräldrar.

Miljöfaktorers betydelse för andra sjukdomar som kan bero på störningar av immunsvaret

Med. dr.,barnläkare Barbro Hedin-Skogman, Barnkliniken Falun, studerar i samarbete med ex Prof Pia Forsberg, Infektionskliniken,US, Linköping, studerar förekomstav Borellia (en fästingsburen infektion) och dess relation till immunförsvaret.

Med dr, universitetslektor Åshild Faresjö, Socialmedicin, HU, Linköping, är involverad i flera projekt som rör utveckling av kardiovaskulär sjukdom, obesitas, astma mm , bl.a. som del av internationella nätverket INRICH, med stöd av Kanadensiska Forskningsrådet.


Med. dr, barnläkare Karel Duchen studerar utveckling av allergi och även obesitas.

Deltar i projekt kopplade till CHICOS europeiska nätverk av födelsekohorter


Docent, barnläkare Lennart Nilsson, Allergicentrum, US,Linköping studerar utveckling av allergioch astma.


Professor Per Gustavsson, Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken, US, studerar utveckling av ADHD, och Autism, och dess relation till bl.a. tidig tillförsel av omega-3-fettsyror.


Professor, barnläkare Jonas Ludvigsson, Universitetssjukhuset i Örebro/ Karolinska sjukhuset, Stockholm, studerar miljöfaktorers betydelse för uppkomst av celiaki hos barn.
 

Lektor Anders Raustorp. Linnéuniversitetet, Kalmar forskar kring fysisk aktivitet och förändring av BMI och hur det påverkarskolbarn 7-9 år.