Välkommen till ABIS hemsida!

ABIS får allt större betydelse! Internationella samarbeten ökar!
 

Det har tagit många år att  bygga upp ABIS enorma biobank med tillhörande register. Mycket värdefull forsknng har genomförts under årens lopp ( se publikationlistan!), men ABIS blir allt viktigare och mer värdefullt med åren. Även om glädjande nog de allra flesta barn i ABIS förblivit i huvudsak friska så har ju givetvis åtskilliga drabbats av olika sjukdomar eller problem, och ABIS ger då möjligheten att studera vilken roll faktorer tidigt i livet haft för uppkomsten av dessa sjukdomar. Således pågår ett stort antal projekt. Som exempel kan nämnas:

* Typ 1 diabetes: 31/12 2015 hade 116 barn  fått Typ 1 diabetes, dvs faktiskt betydligt fler än vad som från början förväntades. Vi har försökt hitta orsaker till Typ 1 diabetes men tyvärr är sjukdomens uppkomst fortfarande en gåta. Eftersom sjukdomen ökat så dramatiskt i flertalet länder med västerländsk livsstil så bör man finna förändringar i miljön förknippade med denna livsstil, men ännu går det inte att peka ut någon ensikld faktor. Allvarliga livshändelser förefaller öka risken för att Typ 1 diabetes ska utvecklas, vilket vi tror dels kan bero på hur immunförsvaret påverkas, dels därför att stress ökar insulinbehovet. Det finns anledning tro att faktorer som ökar behovet av insulin ( stress på de insulinproducerande betacellerna) ex infektioner, snabb tillväxt, pubertet etc kan bidra till att Typ 1 diabetes bryter ut.  Vi har också studerat faktorer som är förknippade med hygien ex hur mycket man exponerats för infektioner, daghemsvistelser, hur många man bor tillsammans i en bostad etc men finner ingen förklaring. Det enda som vi hittar svaga antydda samband med är maginfektioner, vilket vi sett i flera studier. Det KAN vara så att förändringar i tarmens bakterieflora spelar roll, och därför fortsätter studier i den riktningen. Vi har för avsikt att studera avföringsprover samlade under årens lopp. Särskilt intressanta är förstås de avföringsprover tagna från barn som senare har fått diabetes.

* Celiaki ( glutenintolerans) har drabbat många ABIS-barn. Exponering för gluten i kosten spelar roll, men ingen tydlig koppling till samtidiga infektioner har kunnat påvisas.

* Rheumatoid artrit (JRA) är en annan alvarlig så k autoimmun sjukdom, som tycks vara förknippad med mycket tidig uppfödning. Precis som vid Typ 1 diabetes så kan det vara så att komjölk i kosten under första levnadsmånaderna kanske kan öka risken för senare JRA

* Astma: Ett stort antal barn har utvecklat allergier av olika slag och även regelrätt astma. Vi har del kartläggning på gång där utveckling av astma och andra allergiska sjukdomar görs, dels där vi studerar detta i relation till ex tidig uppfödning, grad av fysisk aktivitet, psykologisk stress etc

För att ytterligare stärka kraften i ABIS så samarbetar ABIS vi inom ett Europeiskt nätverk ( CHICOS) där flera europeiska födelsekohoerter ingår.

* Hjärt-kärsjukdom: Fetma, Typ 2 diabetes, högt blodtryck m fl hälsproblem studeras i ett annat internationellt nätverk , EPOCH, där ABIS tillsammans med några kända födelsekohorter från bl.a. USA, Kanada, England och Holland har gått samman med ekonomiskt stöd av Kanadensiska Forskningsrådet i ett 5-årsprojekt som startade 1 jan 2013. Härvid kommer också utveckling av astma, psykosomatiska problem mm studeras.

* ADHD har blivit mycket uppmärksammat under senare år. ABIS ger speciella möjligheter att genomföra studier av ADHD:s orsaker i studier som startats,liksom också autism och språkstörningar. Givetvis inkluderas i dessa studier endast patienter och föräldrar efter särskilt etiskt tillstånd, vilket alltid krävs när nya frågeställningar studeras.

* Stress är liksom fysisk aktivitet, sömn, nutrition den typ av grundläggande faktorer som kan spela stor roll för hälsan. Genom att analysera stresshormonet kortisol i hår har vi unika möjligheter att få objektiva data om vilken stress barn varit utsatta för.

* Epigenetik är ett nytt forskningsområde där man lärt sig att geners sätt att uttrycka sig kan påverkas av miljön och den aktuella situationen. Sådana studier har nu påbörjats i ABIS, inte minst i relation till kortisol i hår- nivåerna ( stress). Vi har också startat
* Transgenerationell studie där föräldrar och far/morföräldrar ombes dels besvara frågeformulär, des lämna prover.

För att få ännu bättre möjligheter att studera hur ovannämnda och än fler sjukdomar utvecklas så planeras ytterligare kontakter med ungdomar, som ingått i ABIS. Vissa deltar redan i provtagningar (i Östergötland), men härtill planeras en webb-enkät för alla som en gång ingick i ABIS, och vi hoppas på positiva medverkan.

Johnny Ludvigsson
Professor/barnläkare
Projektledare

loading...

Information in English

Senaste nyhet:
2017-04
HÄR kan du läsa mer om VUXEN-ABIS en uppföljning och webb-enkät för ungdomar som deltagit i ABIS-studien.

2016-07
Webb-enkät för hela ABIS-populationen (alla som en gång deltagit) planeras. Vi kommer att  be alla ungdomar svara på en del frågor som rör ex matvanor, fysisk aktivitet, stress etc och dessa uppgifter kan sedan tillsammans med tidigare data öka vår kunskap om varför vissa sjukdomar uppkommer. Via nationella register kan vi redan se vilka som drabbats av olika sjukdomar ex Typ 1 diabetes, men också flera andra viktiga sjukdomar.

 

2013-01 Studien pågår!

Studie baserad på ABIS fharstöd från Kanadensiska vetenskapsrådet

ABIS-studien (All Babies in Southeast Sweden) vid Linköpings universitet medverkar i internationellt nätverk av forskning på barngrupper, så kallade barnkohorter.

Det Kanadensiska vetenskapsrådet Canadian Institute of Health Research (CIHR) har nyligen beviljat ett 5-årigt anslag på cirka 17 miljoner kronor till ett internationellt nätverk av prospektiva barnkohorter.

Projektet "Socioeconomic inequalities and child health: an international comparative study" handlar om jämlikhet i hälsa bland barn under uppväxten. ABIS-studien vid Hälsouniversitet (All Babies in Southeast Sweden) med sina 17.000 barn tillhör den exklusiva grupp av fem utvalda prospektiva barnkohorter som medverkar i detta internationella forskarnätverk.

De andra barnkohorterna kommer från Montreal i Canada, Coventry i Storbritannien, Stanford University, CA, USA och från Universitetet i Rotterdam, Holland. Från ABIS-studien medverkar professor em Johnny Ludvigsson, professor Tomas Faresjö, univ lektor Åshild Olsen Faresjö samt flera andra medarbetare från forskargruppen ABIS vid Hälsouniversitetet


Läs fler nyheter här...

Loading