Vuxen-ABIS har börjat! Vi hoppas alla som en gång deltagit i ABIS ställer upp! 
TACK FÖR ATT DU SOM EN GÅNG DELTAGIT I ABIS -DELTAR I FORTSATT UPPFÖLJNING! DU GÖR EN OVÄRDERLIG INSATS FÖR FORSKNINGEN OCH FÖR BARN OCH VUXNAS HÄLSA!

Välkommen till ABIS hemsida!

ABIS får allt större betydelse! Internationella samarbeten ökar!
 

Det har tagit många år att  bygga upp ABIS enorma biobank med tillhörande register. Mycket värdefull forsknng har genomförts under årens lopp ( se publikationlistan!), men ABIS blir allt viktigare och mer värdefullt med åren. Även om glädjande nog de allra flesta barn i ABIS förblivit i huvudsak friska så har ju givetvis åtskilliga drabbats av olika sjukdomar eller problem, och ABIS ger då möjligheten att studera vilken roll faktorer tidigt i livet haft för uppkomsten av dessa sjukdomar. Således pågår ett stort antal projekt. Som exempel kan nämnas:

* Typ 1 diabetes: 31/12 2020 hade 167 ABISindivider  fått Typ 1 diabetes, vilket är  fler än vad som från början förväntades. Vi har försökt hitta orsaker till Typ 1 diabetes men tyvärr är sjukdomens uppkomst fortfarande en gåta. Eftersom sjukdomen ökat så dramatiskt i flertalet länder med västerländsk livsstil så bör man finna förändringar i miljön förknippade med denna livsstil, men ännu går det inte att peka ut någon enskild faktor.
- Virus är misstänkta. Vi har dels funnit vissa samband mellan maginfektioner under graviditeten och senare utveckling av så ka autoantikroppar mot de insulinproduceerande cellerna, som ofta föregår debuten av Typ 1 diabetes, och dels har vi funnit visst samband med faktiskt senare utveckling av Typ 1 diabetes. Vi har också funnit sett statistiskt säkerställt samband mellan övre luftvägsinfektioner under graviditeten och senare utveckling av Typ 1 diabetes hos barnet. Men fortfarande kan man inte peka ut något visst virus, men misstankar finns när det gäller vissa så k coxsackievirus, och andra forskargupper arbetar med utveckling av vaccin för att se om man kan förebygga Typ 1 diabetes.
- Allvarliga livshändelser förefaller öka risken för att Typ 1 diabetes ska utvecklas, vilket vi tror dels kan bero på hur immunförsvaret påverkas, dels därför att stress ökar insulinbehovet. Det finns anledning tro att faktorer som ökar behovet av insulin ( stress på de insulinproducerande betacellerna) ex infektioner, snabb tillväxt, pubertet etc kan bidra till att Typ 1 diabetes bryter ut.
-   Vi har också studerat faktorer som är förknippade med hygien ex hur mycket man exponerats för infektioner, daghemsvistelser, hur många man bor tillsammans i en bostad etc men finner ingen förklaring. Indirekt kanske dock hygien kan spelar roll för utveckling av immunförsvaret och inte minst i den mån tarmfloran ( både bakterier, virus, och ibland ytterligare organismer) störs.
- Tarmens bakterieflora  har visat sig se annorlunda ut hos barn som utgvecklar allergier, och också autoimmuna sjukdomar som Typ 1 diabetes. Vi har senare år pågåends studier av tarmfloran både vad gäller bakterier och virus, i samarbetes med forskargrupper både i Gainesville, USA ( University of Florida), Boston, USA ( College of Biology), Yale university, USA, och Karolinska institutet, Stockholm. Således har vi fått uppseendeväckande resultat att genetiken ( vävnadstyp, sp k HLA) påverkar tarmflorans utseende. Barn med risk att utveckla autoimmun sjudom, ex Typ 1 diabetes, tycks ha tendens till att ha vissa bakteriestammar och sakna vissa andra. Vi finner också att redan vi 1 års ålder så har barn som sedermera utvecklat Typ 1 diabetes, men också reumatisk sjukdom och andra autoimmun sjukdomar  har tendens att ha vissa bakteriestammar, medan andra stammar bara finns hos de som inte utvecklat autoimmun sjukdom. Bakterierfloran är påverakd av bl.a. om barnen fått antibiotika under första levnadsåret. Vi fortsätter studierna då detta kanske skulle kunna leda till att vi finner att vissa bakteristammar skulle kunna användas för att förebygga sjukdom. 
Vi har hittills främs studera avföringsprover tagna vid 1 års ålder, men håller nu på med studier  av avföringsprover tagna vid 3,5,8 års ålder och vi har fått in ca 2000 avföringsprover från ABIS-individer vid  uppföljningen 2021-2023. Vi är oerhört tacksamma för att så mångaABIS-individe ställt upp och skickta prover, en väldigt viktig insats.
I samarbete med forskare i Örebro och Åbo/Turku, Finland, har vi funnit att det finns förändringar i navelsträngsblod hos de som senare utvercklar Typ 1 diabetes, således innan någon så k autoimmun reaktion börjat! Vi påbörjar nu ett projekt där Artificell intelligens  ska användas för att analysera alla registerdatra och resultat från biologiska prover, för att studera orsaker till Typ 1 diabetes

* Celiaki ( glutenintolerans) har drabbat 249 ABIS-individer. Exponering för gluten i kosten spelar roll, men ingen tydlig koppling till samtidiga infektioner har kunnat påvisas. Även när det gäller celiaci genomför vi studier av tarmflorans utseende, och påbörjar ett projekt som går ut på att använda artifiell intelligens för att analysera alla data, för att försöka få mer kunskap om hur miljöfaktorer påverkar sjukdomens uppkomst

* Rheumatoid artrit (JRA) är en annan allvarlig så k autoimmun sjukdom, som tycks vara förknippad med mycket tidig uppfödning. Precis som vid Typ 1 diabetes så kan det vara så att komjölk i kosten under första levnadsmånaderna kanske kan öka risken för senare JRA. Vi har också funnit vissa samband mellan exponering för vissa tungmetaller, och  påverkan på tarmfloran tidigt i livet , då antibiotikabehandling tycks  spela roll etc

* Astma: Ett stort antal barn har utvecklat allergier av olika slag och även regelrätt astma. ABIS ingår i flera studier där uppkomst av astma studeras  i relation till ex tidig uppfödning, grad av fysisk aktivitet, psykologisk stress etc
* Autism: Orsak till autism är okänd, men immunologiska mekanismer diskuteras, och vi har därför också här studier bl.a. vad gäller relationen till exponering för tungmetaller tidigt i livet, och också hur tarmfloran ser ut i tidig ålder hos barn som senare utvecklat autism.
 

För att ytterligare stärka kraften i ABIS så samarbetar ABIS vi inom ett Europeiskt nätverk ( CHICOS) där flera europeiska födelsekohoerter ingår, och även EPOCH, ett nätverk med födelsekohorter i Canada, USA, UK, Holland och Australien.

* Hjärt-kärsjukdom: Fetma, Typ 2 diabetes, högt blodtryck m fl hälsproblem studeras i ett annat internationellt nätverk ,
EPOCH, där ABIS tillsammans med några kända födelsekohorter från bl.a. USA, Kanada, Australien, England och Holland har gått samman med ekonomiskt stöd av Kanadensiska Forskningsrådet i ett 5-årsprojekt som startade 1 jan 2013, men har fortsatt längre och fortfarande jan 2021 pågår.. Vi studera utveckling av obesitas (fetma), astma, psykosomatiska problem mm intge minst i relation till social ojämlikhet , som ju kan medföra stress och bl.a. via immunologiska mekanismer påverka hälsan. 

* ADHD har blivit mycket uppmärksammat under senare år. ABIS ger speciella möjligheter att genomföra studier av ADHD:s orsaker i studier som startats,liksom också autism och språkstörningar. Givetvis inkluderas i dessa studier endast patienter och föräldrar efter särskilt etiskt tillstånd, vilket alltid krävs när nya frågeställningar studeras.

* Stress är liksom fysisk aktivitet, sömn, nutrition den typ av grundläggande faktorer som kan spela stor roll för hälsan. Genom att analysera stresshormonet kortisol i hår har vi unika möjligheter att få objektiva data om vilken stress barn varit utsatta för.

* Epigenetik är ett nytt forskningsområde där man lärt sig att geners sätt att uttrycka sig kan påverkas av miljön och den aktuella situationen. Sådana studier har nu påbörjats i ABIS, inte minst i relation till kortisol i hår- nivåerna ( stress). Vi har samlat in material för att kunna göra
* Transgenerationell studie där föräldrar och far/morföräldrar besvarat frågeformulär och  lämnat prover.

För att få ännu bättre möjligheter att studera hur ovannämnda och än fler sjukdomar utvecklas så genomfördes 2016-2017 en  webb-enkät för alla som en gång ingick i ABIS, och vi fick in svar fråm knappt 6000 ungdomar om hälsotillstånd, och diverse faktorer som spelar roll för hälsan ex vissa uppgifter om host, motion, sömn, etc..
2020 genomfördes två pilotstudier ( mindre försök) att följa upp ABIS-individer  både med frågeformulär som besvarar via mobil/webb, dels provtagning där vi ber om att få blodprov ( stick i fingret, hårstrån, salivprov, urinprov, och inte minst avföringsprov. Många ställde upp, och vi är OERHÖRT tacksamma för detta. 
2021-202 har vi kontaktat ALLA som en gång deltagit i ABIS för denna uppföljning, som givetvis är godkänd av Etikprövningsnämnd. ca 6000 har svarat på enkäten och drygt 2000 individer har lämnat blodprov, urinprov, avföringsprov, saliv och hårstrån+ nagelbitar. Helt imponerande insats!

Johnny Ludvigsson
Professor/barnläkare
Projektledare

loading...

Information in English

Senaste nyhet:
2021- 2023
VuxenABIS  för alla 17055 som en gång deltagit i ABIS

Under 201-2023 har individer som deltagit i ABIS som nyfödd kontaktats. Ca 6000 har svarat på ett antal frågor om faktorer som kan påverka din hälsa ex fysisk aktivitet, matvanor etc och drygt 2000 individer har skickat in blodprover, urin, avföring, hårstrån, nagelbitar och saliv! Fantastiskt! Många har gjort en STOR, VIKTIG insats för forskningen, och möjligheter att motverka sjukdomar genom att  delta! TACK!
HÄR kan du läsa mer om VUXEN-ABIS en uppföljning och webb-enkät för er unga vuxna som en gång deltagit i ABIS-studien.

Via nationella register kan vi redan se vilka som drabbats av olika sjukdomar ex Typ 1 diabetes, men också flera andra viktiga sjukdomar.

 

Studier som pågår:
- Tarmfloran ( bakterier, virus etc i avföringen) är oerhört viktig för utveckling av ett bra, balanserat immunförsvar. Har sannolikt betydelse för uppkomst av både autoimmuna sjukdomar som ex Typ 1 diabetes, och för allergier. Studier baserat på ABIS pågår i samarbete med flera forskningscentra bl.a. i USA
- Immunförsvaret kan tänkas angripa egen vävnad om de ämnen som produceras i kroppen som ex insulin ( insulinbrist ger Ty 1 diabetes) förändras. I samarbete med forskargrupper i London och Rom studeras hur sådan förändringar har skett hos barn i ABIS som senare utvecklat Typ 1 diabetes.
- Virus tidigt i livet misstänks kunna vara EN möjlig orsak till Typ 1 diabetes. Studier pågår om att identifera infektioners betydelse
- Tidig uppfödning ex introduktion av komjölk, gluten mm kan också spela roll för uppkomst av både Typ 1 diabetes, celiaki(glutenintolerans), rheumatoid artrit (ledgångsreumatism) mm och vi genomför flera studier baserade på ABIS
- autism, ADHD är sjukdomar som ökat senare år. ABIS ger speciella möjligheter att studera vilka mekanismer tidigt i livet som kanske kan bidra till uppkomst av ex autism.


Läs fler nyheter här...

Loading