Anslag från Vetenskapsrådet!
Maria:
Studier har visat att psykologiska faktorer (t.ex. stress och svåra livshändelser) påverkar immunförsvaret och hälsan. Stress kopplas ofta samman med en generell nedreglering av immunförsvaret. Vi har funnit att föräldrastress och svåra livshändelser kan associeras till ett påverkat immunförsvar under de första åren i livet.

Typ 1-diabetes (T1D) uppstår när kroppens eget immunförsvar förstör de insulinproducerande beta-cellerna (autoimmun process). Stress är överrepresenterat hos barn, ungdomar och vuxna som nyligen insjuknat i T1D. Syftet är att utröna hur psykologisk stress påverkar immunsvaret hos barn. Hypotesen är att stress kan vara inblandat i uppkomsten av T1D, antingen via överbelasting av beta-cellerna (beta-cellstresshypotesen) eller via generell obalans i immunförsvaret. Båda förloppen, var för sig eller tillsammans, leder med stor sannolikhet till autoimmunitet och T1D. Vi fokuserar på inflammatoriska markörer med koppling till den autoimmuna processen som anses ligga bakom utvecklandet av T1D. Vi avser att studera immunsvaret hos barn med hög stress i familjen utvalda ur en stor prospektiv långitudinell
kohort.

Stress är vanligt förekommande hos alla individer i det moderna samhället, även små barn. T1D är en mycket allvarlig sjukdom bland barn och incidensen ökar kontinuerligt i Sverige. Det är av stor betydelse att få ökad kunskap om vilka faktorer som medverkar till ohälsa hos barn, i förhoppningen att på sikt kunna förebygga fall av T1D.