Läs gärna informationen nedan  men just nu: Vuxen-ABIS har börjat! Vi hoppas alla som en gång deltagit i ABIS ställer upp! 
TACK FÖR ATT DU SOM EN GÅNG DELTAGIT I ABIS NU ÅTERIGEN DELTAR! DU GÖR EN OVÄRDERLIG INSATS FÖR FORSKNINGEN OCH FÖR BARN OCH VUXNAS HÄLSA!

Vad är ABIS?

Nedan finns information om tidigare faser av ABIS-projektet, vilket ger en god bild av hur ABIS fortskridit. Sedan har ABIS fortsatt med några ytterligare viktiga steg
- Vissa grupper av ungdomar  i 15-16-årsåldern har följts upp med särskild provtagning
- En uppföljning ( epigenetik-studie) har genomfrst där mor- och farföräldrar , och föräldrar till ABIS-ungdomar deltagit. Vi har därigenom prover från tre generationer för en liten grupp ABIS-deltagare.
- En webbenkät har genomförts 2016-2017 där knappt 6000 deltog.
- 2020 har genomförst pilotstudier föer att undersöka hur en stor uppföljning av alla ABIS-deltagare ska kunna geniomföras-
- 2021 startar Vuxen-ABIS, dvs en uppföljning av alla individer som en gång deltagit i ABIS. Vi ber alla besvara en webb-baserad enkät om faktorer som kan påverkar hälsa och sjukdom, och vi ber om prover som deltagarna tar själva hemma, och sen sänder in till oss: Blodprov, saliv, hprstrån, nagelbitar, urinprov och avföringsprov. Denna uppföljning är extremet viktig och vi hoppas att väldigt stor andel ställer upp.
- ABIS är knutet till ett antal nationella register som ger information om alla läkarbesök, sjukhusbesök, diagnoser, läkemedel som använts .
- ABIS samverkar i flera internationella studier där andra födelskohorter frånb olika länder studera gemensamt, jämförelser görs etc
- Ett stort antal forskar runtom i världen är involverade i forskning baserat på ABIS som är en unik uppföljning av en allmän befolkning , 17 000 individer följde från födelsen. Tack vara dessa individers deltagande kan oerhört värdefull kunskap tas fram som kommer vara till mycket stor nytta för att förstå, förebygga och bota sjukdomar.


TACK ALLA SOM DELTAGIT/DELTAR I ABIS !!!

Vad gäller för föräldrar och familjer som deltar i ABIS-10-13 års uppföljning?

Flödesschema ABIS I-II Flödesschema ABIS I-II

Nedan finns en mer omfattande information om ABIS-projektet ( i vilket 17.000 barn i Sydöstra Sverige deltagit; kanske Ditt barn?) och den uppföljning som pågår av barn födda i Sydöstra Sverige 1997-1999. ABIS-projektets syfte är att öka kunskapen om varför barn får diabetes, och en målsättning är också att identifiera barn med ökad risk att drabbas av sjukdomen. Detta är särskilt viktigt nu eftersom vi närmar oss en möjlighet att försöka förebygga diabetes hos riskbarn med en typ av "vaccination".

Nu tillfrågas Du om Ditt barn kan få delta i form av att besvara ett frågeformulär om faktorer som påverkar barns hälsa, och härtill lämna några hårstrån som läggs i en liten plastficka på frågeformuläret (hårstrån kan vid behov analyseras för att påvisa ex tungmetaller, hormoner etc). Givetvis är deltagandet frivilligt.


Vi frågar också om Du vill besvara ett frågeformulär riktat till föräldrar. Det rör faktorer som KAN vara av betydelse för uppkomst av diabetes hos barn, men också för uppkomst av andra sjukdomar där immunförsvaret är inblandat ex allergi, celiaki/glutenintolerans, ledbesvär, cancer. När du besvarat frågeformuläret (och gärna också lagt lite av ditt hår i plastfickan på ditt formulär) läggs det i bifogat svarskuvert, som antingen lämnas igenklistrat till läraren, eller så kan kuvertet frankeras och skickas direkt till oss.


Deltagande är helt frivilligt. Ingen obehörig kommer att ha tillgång till informationen som förvaras så att inga individer ska kunna identifieras. Eventuellt kommer vi att återkomma senare med förfrågan om ytterligare provtagning, till vilket ni då återigen kan ta förnyad ställning.


För ABIS-projektet

Johnny Ludvigsson, projektledare

Varför är deltagande i ABIS viktigt?

Näst Finland har Sverige högre frekvens av diabetes hos barn än något annat land i världen, och sjukdomen blir allt vanligare. Det är en mycket allvarlig sjukdom. Inget barn kan botas. Behandlingen är både tung och komplicerad. Läs mer

Under senare år har man lärt sig alltmer om den sjukdomsprocess (en immunologisk störning; "inbördeskrig" i kroppen) som leder till att de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln dör, och det pågår nu stora internationella studier angående möjligheten att ingripa för att stoppa processen och därmed förebygga diabetes. Läs mer

Att sjukdomen ökar snabbt i frekvens kan inte bero på förändringar i arvsmassan i en befolkning utan visar att det är faktorer i miljön som leder till diabetes hos barn. Man har skäl att misstänka att denna miljöpåverkan sker tidigt i livet. Läs mer

Sverige har unika förutsättningar.

Sverige har unika möjligheter till/förutsättningar för en sådan uppföljning och därför är ABIS möjlig!

  • människor är väl utbildade och förstår värdet av forskning
  • inställningen till forskning och vilja att hjälpa till är stor - vi har en barnhälsovård där i stort sett alla barn ingår
  • hälso- och sjukvården i Sverige är positivt inställd till att försöka förebygga sjukdomar
  • vi har 10-siffriga personnummer som gör att man kan hitta människor med hjälp av adressregister
  • vi har mycket hög frekvens av sjukdomarna ifråga som diabetes, celiaci, allergier
  • vi har forskare som kan och vill genomföra ett projekt som ABIS

ABIS kan genomföras.

Mot denna bakgrund planerades ABIS under 1990-talet och kunde starta och drivas tack vare stort ekonomiskt stöd från framförallt Juvenile Diabetes Research Foundation i USA och Wallenbergstiftelsen i Sverige, men också med anslag från ett antal andra fonder t ex Barndiabetesfonden, Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser, FORSS regionala forskningsfond i Sydöstra sjukvårdsregionen, Vetenskapsrådet i Sverige, Forskningsrådsnämnden, Svenska Diabetesförbundet, Universitetssjukhusets forskningsfonde i Linköping m.fl.

1 oktober 1997 inkluderades de första barnen i ABIS och fram till 1 oktober 1999 gick 17 055 barn, med föräldrar, in i studien utav totalt c:a 21 700 födda i Östergötland, Småland, Blekinge och Öland. Dessa barn har sedan följts med upprepade frågeformulär, där miljön kartlagts, samt regelbunda provtagningar, på ett oerhört framgångsrikt sätt tack vare att alla dessa barn och familjer ställt upp på ett beundransvärt sätt. Och också tack vare att förlossningar, Barnhälsovård, Vårdcentraler i hela detta området har gjort en ovärderlig insats!

Även fortsättningen, ABIS-II kan genomföras

Eftersom faktorer även under skolåren självklart påverkar barnens hälsa, nu och framöver, så fortsätter ABIS i ABIS-II som innebär kontroller vid 8, 11 och 14 års ålder. Alla 17 055 som en gång ingick i ABIS tillfrågas nu om fortsatt deltagande. Vi vet från studier som gjorts att inställningen bland de som deltagit i ABIS är mycket positiv, och tack vare ett gott samarbete i fortsättningen både med Vårdcentraler, Folktandvården och Skolan, så har vi goda skäl att hoppas på mycket högt deltagande i ABIS-II.

Denna fortsättningen kommer givetvis fortsätta kartläggningen av vad infektioner, kost, etc betyder för uppkomst av diabetes, allergier, celiaki mm, men härtill kommer kost, fysisk aktivitet, stress att uppmärksammas liksom tendenser till övervikt, fetma med dess hälsorisker. ABIS har blivit blivit en världsunik studie av stort och internationellt intresse! Projektet har förutsättningar att ge enastående viktiga och nya kunskaper om hur många sjukdomar uppkommer. Inte minst genom fortsättningen ABIS-II ges exceptionella möjligheter att studera inte bara uppkomst av diabetes, allergier, astma etc hos barn utan med tiden också varför vissa människor får åldersdiabetes, hjärtinfarkt, högt blodtryck, MS, cancer osv.